Wednesday, May 20, 2009

10 Batain 10 Baton Ko Khatam Karti Hain..

1. Tauba Gunnah Ko..
2. Dukh Zindigi Ko..
3. Gussa Aqal Ko...
4. Sadqa Museebat Ko..
5. Chugli Dosti Ko..
6. Namaz Bay-Hiyayi Ko..
7. Naiki Baddi Ko..
8. Jhooth Rizq Ko..
9. Zulm Insaaf Ko..
10. Takabbur Amal Ko..