Friday, February 20, 2009


Taash Ke Patton Ki Manind Hai Zindigi Meri...
Jis Kisi Ne Bhi Khaila, Taqseem Kar Diya Mujey..!!~

No comments: