Friday, May 29, 2009

"Logon ki zarooraton ka tum se wabasta hona tum per Allah ki innayat hai."

Hazrat Imam Hussain(R.A)

No comments: