Thursday, June 24, 2010

Mohabbat se fatah kar lete hain logo'n ke dilo'n ko.. Hum aise sikandar hain jo lashkar nahi rakhte..

No comments: